Zostań Zawodnikiem IPSC

Zasady zapisów do Regionu IPSC Polska i wpisu na listę IPSC Poland 2019 (broń palna):

Wszystkie osoby, które były w latach poprzednich członkami Regionu IPSC Polska:
Zestawienie IPSC PL BP 2003 – 2013 , 2014, 2015,  2016,  2017 , 2018
jeśli posiadają licencję zawodniczą PZSS będą wpisane na listę IPSC Polska 2019 po wpłacie składki członkowskiej z wymaganym opisem (wpłaty indywidualne). W przypadku wpłat zbiorczych od klubów należy dostarczyć listę osób (z wymaganym opisem), których ta wpłata dotyczy.

Wymagany opis:
IPSC 2019, Nazwisko i Imię, Klub, data urodzenia, Alias IPSC*
(* jeśli jest zarejestrowany w centrali, w Holandii).

Uwaga od 2016 roku od nowych strzelców wymagamy:

  • opłacenia składki z wymaganym opisem,
  • aktualnej licencji zawodniczej PZSS,
  • zaliczenia egzaminu kompetencyjnego (nowe)
  • wypełnienia znajdującej się na stronie deklaracji.

Egzamin Kompetencyjny IPSC – 2016

Począwszy od 2016 roku dokonywanie wpisów nowych zawodników na listę członków Regionu IPSC Polska odbywać się będzie tylko i wyłącznie po zdaniu egzaminu kompetencyjnego.

Dotyczyć do będzie zawodników chcących uzyskać wpis zarówno na listę strzelców z Broni Palnej a także na listę strzelców Action Air a także zawodników chcących przejść z Listy Action Air do Broni Palnej. Egzamin ten, począwszy od 2016 roku, zastąpi rekomendację klubową której już w przyszłości wymagać od chętnych nie będziemy.

Poniżej zamieszczam przygotowany regulamin tych egzaminów oraz schematy torów testowych których przebycie zapewnić może zaliczenie części praktycznej egzaminu.

Jest to uaktualniona wersja Regulaminu z dnia 8.01.2016 roku uwzględniająca uwagi zgłoszone do jego pierwotnej wersji z grudnia 2015 roku.

(Chęć przeprowadzenia egzaminu a także jego efekt każdorazowo każdy organizator musi zgłosić do Regionu – ipsc@ipsc-pl.org zgodnie z pkt.6 i 12)

Zasady przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego IPSC Region Polska

REGULAMIN

wersja 1.62

1. Zaliczony, z wynikiem pozytywnym, Egzamin Kompetencyjny jest wymagany od osób, które chcą być wpisane na Listę członków Regionu IPSC Polska by uczestniczyć w rywalizacji sportowej w         zawodach rangi level 2 lub wyższych.

2. Z egzaminu zwolnione są osoby:

a)   które były wcześniej wpisane na Listę członków Regionu IPSC Polska choć w jednym z dwóch lat bezpośrednio poprzedzających obecny rok

b)  osoby przepisujące się do regionu Polska z innego regionu.

3. Do przeprowadzenia egzaminu kompetencyjnego uprawnieni są sędziowie NROI Polska wpisani na listę egzaminatorów.

4. Za prowadzenie aktualnej listy egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego odpowiedzialne jest NROI Polska.

5. Lista egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego znajduje się na stronie regionu IPSC Polska.

6. Za organizację egzaminu region IPSC Polska nie pobiera żadnej opłaty.

7. Organizator egzaminu ma obowiązek zabezpieczenia infrastruktury potrzebnej do prawidłowego oraz bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu.

8. Termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu organizator egzaminu musi zgłosić na adres Regionu IPSC Polska na minimum tydzień przed jego datą, w celu opublikowania tej informacji na stronie regionu.

9. W przypadku gdyby regulamin strzelnicy uniemożliwiał przeprowadzenie egzaminu w sposób zgodny z powyższym regulaminem, wszelkie zmiany w budowie torów powinny być zaakceptowane     przez dyrektora regionalnego IPSC Polska lub Przewodniczącego NROI Polska przed przeprowadzeniem egzaminu.

10. Egzamin kompetencyjny składa się z dwóch części, egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego.

11. Egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia wymaganych jest 16 poprawnych odpowiedzi.

12. Egzamin praktyczny składa się z trzech torów. Do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagane jest uzyskanie na każdym z nich współczynnika trafień (HitFactor) minimum 1,0000. Kandydat, który nie uzyska zaliczenia na maksymalnie jednym torze – może powtórzyć dany przebieg w czasie trwania danego egzaminu.

13. Popełnienie przez kandydata czynności karanej karą dyskwalifikacji, oznacza niezaliczony egzamin bez możliwości poprawy w trakcie trwania danego egzaminu.

14. Po przeprowadzeniu egzaminu, egzaminator wydaje osobom, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym oświadczenia, oraz przesyła protokół zbiorczy z przeprowadzonego egzaminu na         adres regionu IPSC Polska.

15. Region IPSC Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieprawidłowego lub prawidłowego przeprowadzenia egzaminu.

16. Wszelkie rozbieżności z powyższym regulaminem podczas przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych będą skutkowały brakiem uznania ich wyników przez IPSC Region Polska.

DR IPSC Polska 
Łukasz Borkowski

(opracowane we współpracy z  NROI Polska)

Po potwierdzeniu przez upoważnionego egzaminatora zaliczenia egzaminu kompetencyjnego IPSC  (teoretycznego i praktycznego) oraz spełnieniu pozostałych warunków nowy członek Regionu zostanie wpisany na listę IPSC Polska – listę strzelców z broni palnej lub pneumatycznej (Action Air).

Egzamin Kompetencyjny

Deklaracja

Składki