Regulamin

Uchwała Zarządu PZSS Nr 13/2016 z 27 kwietnia 2016 r.

Zarząd przyjął zmiany w Regulaminie IPSC Region Polska, wprowadzając w p. 19. ( obowiązki dyrektora regionalnego) pp. a) i b) w brzmieniu:

1. a) prowadzenie listy członków Regionu IPSC Polska i skreślanie z tej listy osób naruszających obowiązujące regulaminy, szczególnie uchylających się od opłacania obowiązkowych składek,

2. b) organizowanie sprawdzianów z przestrzegania zasad bezpieczeństwa w IPSC, którego zaliczenie jest warunkiem niezbędnym wpisania osoby nowo wstępującej na wymienioną w pp. „a” listę.

Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.


Tak obecnie przedstawia się tekst jednolity Regulaminu IPSC Region Polska po dokonanych 27 kwietnia 2016 roku zmianach:
REGULAMIN IPSC REGION POLSKA

1. Pracami Regionu IPSC Polska kieruje dyrektor regionalny IPSC Polska.
2. Dyrektor regionalny IPSC Polska jest powoływany przez Zarząd PZSS, na wniosek przewodniczącego komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego PZSS. Kandydata na dyrektora regionalnego IPSC Polska wyłaniają spośród siebie, w drodze głosowania, strzelcy wpisani na listę Regionu IPSC Polska posiadający aktualną licencję PZSS.
3. Z ramienia zarządu PZSS nadzór bezpośredni nad dyrektorem regionalnym IPSC sprawuje przewodniczący komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego.
4. Dyrektor regionalny jest członkiem komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego.
5. W przypadku czasowej nieobecności dyrektor regionalny wyznacza na swego zastępcę członka podkomisji IPSC, który, po uzyskaniu akceptacji przewodniczącego komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego, spełnia obowiązki administracyjne dyrektora regionalnego, bez prawa wprowadzania zmian do obowiązujących regulaminów.
6. W wypadku wygaśnięcia mandatu dyrektora regionalnego w IPSC, a tym samym pozbawienia tej funkcji osoby ją sprawującej, lub braku akceptacji zarządu PZSS , w trakcie kadencji, na dalsze pełnienie funkcji dyrektora regionalnego przez tę osobę, przewodniczący komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego ogłasza i przeprowadza wybory w trybie wyborczym, na zasadach zaakceptowanych przez zarząd PZSS.
7. Dyrektor regionalny IPSC Polska, w ramach swych kompetencji, podejmuje decyzje, które nie mogą być sprzeczne ze statutem PZSS oraz regulaminami i uchwałami zarządu PZSS.
8. Dyrektor regionalny IPSC Polska może zorganizować biuro IPSC Polska – bez obciążania finansowego budżetu PZSS. Pracę biura określi regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez przewodniczącego komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego PZSS.
9. Dyrektor regionalny IPSC Polska, dla usprawnienia swych czynności, może powołać społecznych konsultantów lub doradców, na czas nie dłuższy niż kadencja.
10. Decyzje dyrektora regionalnego IPSC Polska są obowiązujące w stosunku do wszystkich zawodników wymienionych w aktualnej liście członków Regionu IPSC Polska, posiadających ważną licencję zawodniczą PZSS i mających stosowne uprawnienia do startu w konkurencjach przewidzianych w regulaminach IPSC .
11. Dyrektor regionalny IPSC Polska pełni swoją funkcję społecznie.
12. Wszelkie wydatki związane z prowadzeniem Regionu IPSC Polska muszą być prowadzone zgodnie z zasadami finansowymi przyjętymi w PZSS oraz znaleźć pokrycie w składkach zawodników deklarujących chęć swego współzawodnictwa w konkurencjach przewidzianych w IPSC.
13. Składki odprowadzane są przez każdego zainteresowanego zawodnika IPSC raz w roku kalendarzowym na konto wskazane przez przewodniczącego komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego PZSS.
14. Wysokość składek i sposób korzystania z konta — na wniosek dyrektora regionalnego IPSC Polska – akceptuje przewodniczący komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego PZSS.
15. Decyzje, co do realizacji dyspozycji finansowych – dopuszczalnych jedynie w postaci przelewów – podejmuje dyrektor regionalny IPSC, który przekazuje informację przewodniczącemu komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego, ten zaś, wraz ze skarbnikiem Małopolskiego ZSS, wykonuje wskazaną dyspozycję finansową.
16. Dyrektor regionalny ponosi pełną odpowiedzialność za wydane dyspozycje i środki wydatkowane z rachunku IPSC.
17. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego może żądać przedstawienia do wglądu stosownych umów, i uzasadnienia decyzji finansowych podjętych przez dyrektora regionalnego i członków jego komisji (biura). Dyrektor regionalny posiada pełny wgląd w operacje na rachunku IPSC, a wszelkie uwagi dotyczące rachunku przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego.
18. Dyrektor regionalny IPSC Polska może utworzyć, na koszt Regionu IPSC Polska, stronę internetową, którą zarządza samodzielnie lub poprzez upoważnioną do tego osobę ( z zastrzeżeniem obowiązywania punktów: 7, 8 i 12 niniejszego regulaminu).
19. Do obowiązków dyrektora regionalnego IPSC Polska należą w szczególności:
a) prowadzenie listy członków Regionu IPSC Polska i skreślanie z tej listy osób naruszających obowiązujące regulaminy, szczególnie uchylających się od opłacania obowiązkowych składek,
b) organizowanie sprawdzianów z przestrzegania zasad bezpieczeństwa w IPSC, którego zaliczenie jest warunkiem niezbędnym wpisania osoby nowo wstępującej na wymienioną w pp. „a” listę.
c) prowadzenie kalendarza wszystkich oficjalnych zawodów IPSC w Polsce,
d) wprowadzanie w życie uchwał, decyzji, regulaminów oraz zaleceń Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
e) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Regionu IPSC Polska wraz ze sprawozdaniem finansowym i jego publikacji,
f) wprowadzanie w życie przepisów i innych regulacji dotyczących uprawiania konkurencji IPSC w Polsce,
g) za uprzednią zgodą prezesa PZSS — dyrektor regionalny IPSC Polska, może reprezentować PZSS w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych zajmujących się dziedziną IPSC zgodnie z zakresem swego umocowania.
h) powoływanie kadry Regionu IPSC Polska na zawody międzynarodowe IPSC – w porozumieniu z przewodniczącym komisji strzelania dynamicznego i czarnoprochowego .
20. Dyrektor regionalny IPSC Polska, w zakresie swoich kompetencji, dokumentuje swą pracę w formie pisemnej, a w uzasadnionych przypadkach może posługiwać się komunikacją elektroniczną zarówno w stosunku do osób fizycznych jak i osób prawnych (do rozsyłania informacji, komunikatów, konsultacje środowiskowych, zbieranie zgłoszeń lub opinii środowiska etc.), z zastrzeżeniem, że decyzje dyrektora regionalnego IPSC Polska muszą mieć formę pisemną oraz powinny być podane do wiadomości na zasadach przyjętych w PZSS.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się statut oraz regulaminy i przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz inne obowiązujące w RP akty prawa.
22. Regulamin został zatwierdzony w dniu 25 kwietnia 2015 roku, we Wrocławiu uchwałą zarządu PZSS nr 47/2015.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.