Regulamin

UWAGA!!!

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,

Pod adresem nroi.pl, uruchomiliśmy testy kompetencyjne dla sędziów, którzy chcą uaktualnić swój status na liście sędziów NROI.

Obecnie wszyscy sędziowie są zaznaczeni na kolor czerwony. Aby zmienić ten status, należy zaliczyć elektroniczne seminarium na rok 2018 oraz zdać testy kompetencyjne.

Zarówno seminarium, jak i testy dostępne są pod linkiem (testy.nroi.pl) na stronie nroi.pl. Logowanie następuje przez podanie takiego samego loginu i hasła, jak do portalu sędziowskiego NROI.

Mechanizm potwierdzania uprawnień sędziowskich skonstruowany jest w taki sposób, iż każdy sędzia, który zaloguje się do modułu testów kompetencyjnych (testy.nroi.pl), w pierwszej kolejności musi potwierdzić przeczytanie seminarium na 2018 rok. Po tej operacji zostają udostępnione do zaliczenia testy ze znajomości przepisów, z trzech rodzajów broni (pistolet, karabin, strzelba).

Poszczególne rodzaje testów (pistolet, karabin, strzelba) są dostępne dla sędziów, zgodnie z ich uprawnieniami wypełnionymi w portalu. Jeżeli sędzia nie posiada uprawnień np. do strzelby, testy na ten rodzaj broni nie będą widoczne.

W najbliższym czasie nastąpi znaczne rozszerzenie ilości pytań testowych.

Wszelkie problemy techniczne związane np. z logowaniem do modułu, czy widocznością testów, prosimy zgłaszać pod adres e-mail: it@nroi.pl


REGULAMIN

NROI  POLSKA

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. NROI Polska („NROI”) jest powołanym przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, organem dobrowolnie zrzeszającym sędziów znajdujących się na liście członków IPSC Region Polska posiadających uprawnienia PZSS do sędziowania konkurencji dynamicznych.

2. NROI współpracuje z Kolegium Sędziów PZSS zajmując się szkoleniem sędziów oraz nadzorowaniem prawidłowej organizacji i przeprowadzania zawodów umieszczonych w kalendarzu oficjalnych zawodów IPSC w Polsce oraz nadzorowaniem organizacji zawodów IPSC ujętych w kalendarzu centralnym PZSS.

3. Decyzje podejmowane przez NROI są wiążące dla wszystkich organizatorów zawodów IPSC oraz osób pełniących funkcję sędziego na zawodach IPSC na terenie kraju. Decyzje te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS i aktualnym Zbiorem Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.

§2

1. Pracami NROI kieruje Przewodniczący NROI.

2. Przewodniczącego NROI powołuje Dyrektor Regionalny IPSC Polska spośród sędziów będących członkami NROI.

3. Przewodniczący NROI wedle swojej najlepszej wiedzy określa struktury i sposób działania  NROI.

4. Członkami NROI są wszyscy sędziowie z uprawnieniami do sędziowania konkurencji dynamicznych wpisani na listę sędziów IPSC Region Polska.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3

Do zakresu działalności – NROI należy:

1. Współpraca z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, organizacjami sędziowskimi z innych regionów IPSC oraz IROA;

2. Aktualizacja i wdrażanie przepisów IPSC oraz dołożenie wszelkiej staranności do stosowania ich jednolitej wykładni na zawodach IPSC w Polsce;

3. Tłumaczenie i udostępnianie w dowolnej formie aktualnych przepisów IPSC;

4. Organizowanie i prowadzenie seminariów i kursów dla sędziów strzelectwa dynamicznego;

5. Pomoc organizatorom zawodów IPSC w doborze obsad sędziowskich oraz zatwierdzanie obsad sędziowskich na zawodach IPSC;

6. Wyznaczanie delegatów technicznych na zawody umieszczone w kalendarzu oficjalnych zawodów IPSC w Polsce oraz proponowanie delegatów technicznych i obsady sędziowskiej na zawody wpisane do kalendarza centralnego PZSS;

7. Pomoc w podwyższaniu klas sędziom należącym do NROI oraz opiniowanie wniosków sędziów, kandydujących na członków IROA;

8. Prowadzenie listy sędziów należących do NROI oraz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;

9. Prowadzenie listy osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń, egzaminów oraz delegatów technicznych;

10. Udzielanie doradczej pomocy organizatorom zawodów strzeleckich IPSC w tym przygotowania rozwiązań torów oraz ich poprawnych opisów i rysunków niezbędnych do przeprowadzenia zawodów danego poziomu;

11. Gromadzenie i weryfikacja protokołów dostarczonych przez Range Masterów (RM) z przeprowadzonych w Polsce zawodów IPSC umieszczonych w kalendarzu oficjalnych zawodów IPSC;

12. Opracowywanie na podstawie uwag i wniosków, propozycji dotyczących regulaminów i zasad organizacji zawodów IPSC;

13. Opracowywanie i wnioskowanie do kolegium sędziów PZSS o zatwierdzanie zakresu merytorycznego programów szkolenia sędziów strzelectwa dynamicznego z zakresu IPSC;

14. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na podwyższenie klasy sędziom strzelectwa dynamicznego;

15. Podejmowanie innych działań dotyczących sędziów będących członkami NROI zleconych przez Kolegium Sędziów PZSS lub Dyrektora Regionalnego IPSC Region Polska.

 

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO PREZYDIUM NROI

§ 4

Obowiązki i zadania Przewodniczącego Prezydium NROI:

1. Ogólne kierownictwo i koordynacja pracy NROI;

2. Ustalenie zasad działania i podejmowania uchwał przez NROI;

3. Zwoływanie posiedzeń Prezydium NROI nie mniej niż raz w roku i przewodniczenie obradom;

4. Redagowanie dokumentów publikowanych przez NROI;

5. Współpraca z Kolegium Sędziów i innymi komisjami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego;

6. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Regionu IPSC Polska z głosem doradczym;

7. Reprezentowanie interesów NROI na zewnątrz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego;

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIÓW Z LISTY SĘDZIÓW NROI POLSKA

§ 5

Sędziowie będący członkami NROI  mają prawo do:

1. Pełnienia powierzonych funkcji sędziowskich na zawodach IPSC zgodnie z licencją sędziowską;

2. Podwyższania swoich kwalifikacji oraz awansów i wyróżnień;

3. Składania do NROI  swoich wniosków i uwag dotyczących spraw sędziowskich oraz przepisów IPSC i regulaminów zawodów IPSC;

4. Otrzymywania informacji dotyczących zmian lub poprawek w przepisach IPSC.

 

§ 6

Obowiązkiem sędziego będącego członkiem NROI  jest:

1. Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas zawodów strzeleckich IPSC;

2. Znajomość i posiadanie przy sobie aktualnych przepisów IPSC;

3. Sumienne i bezstronne wykonywanie swoich funkcji sędziowskich na zawodach IPSC;

4. Zdecydowane i konsekwentne interweniowanie w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów bezpieczeństwa lub regulaminów zawodów;

5. Uczestniczenie przynajmniej raz w roku kalendarzowym w seminarium organizowanym przez NROI Polska oraz zdanie egzaminu zaliczeniowego kończącego seminarium;

6. Wszyscy sędziowie podczas pełnienia funkcji na zawodach muszą mieć przy sobie licencje sędziowskie oraz muszą używać stroju sędziowskiego;

7. Informowanie NROI o każdej zmianie swojego adresu korespondencyjnego, zmianie numerów telefonów oraz adresu poczty elektronicznej.

 

POWOŁYWANIE SĘDZIÓW NA ZAWODY IPSC

§ 7

1. Organizator zawodów IPSC    level II i wyżej lub zawodów rankingowych jest zobowiązany najpóźniej na dwa tygodnie przed imprezą złożyć do NROI zapotrzebowanie na pomoc w pozyskaniu obsady sędziowskiej lub przedstawić propozycję sędziów na zawody IPSC do zatwierdzenia. Dodatkowo organizator zobowiązany jest do przedstawienia rysunków i opisów torów, które będą ustawione na zawodach w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami danej konkurencji.

2. Organizator w ww. dokumentacji ma obowiązek jednoznacznie wskazać, czy chciałby, aby jego zawody zostały ujęte w Kalendarzu PZSS. W przypadku wyrażenia chęci ujęcia danych zawodów w Kalendarzu PZSS termin oraz dokumentacja musi spełniać wymogi takiego zgłoszenia.

3. NROI zatwierdza obsadę sędziowską na zawody IPSC umieszczone w kalendarzu oficjalnych zawodów IPSC w Polsce oraz wnioskuje do kolegium sędziów PZSS o zatwierdzenie obsady sędziowskiej na zawody wpisane do kalendarza centralnego PZSS.

4. NROI ma prawo wymagać od organizatora zabezpieczenia właściwej ilości sędziów będących członkami NROI niezbędnej do zapewnienia bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów.

5. Podczas zawodów dopuszcza się sędziów powołanych na zawody do wzięcia w nich udziału, jako zawodnicy w czasie wyznaczonym przez organizatora, podczas którego nie pełnią żadnych funkcji sędziowskich na danym torze.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie aktualne przepisy IPSC lub przepisy Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które stosuje się odpowiednio.

2. Przepisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i wprowadzone do realizacji z dniem
1 stycznia 2016 roku.

Oryginały dokumentów w postaci .pdf:

Regulamin NROI

Powołanie NROI na rok 2016

Powołanie Przewodniczącego NROI Polska 2017-2020

Akceptacja Przewodniczącego NROI Polska przez KS PZSS