Decyzje/ Zalecenia

 

Decyzja nr 1/2016

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 25 stycznia 2016 roku

 

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie wszystkim strzelcom przechodzącym procedurę egzaminu kompetencyjnego jak najrzetelniejszej oceny,  po konsultacji z Przewodniczącym NROI Polska, ustalam że:

warunkiem wpisania na listę osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

  1. Egzaminator musi być sędzią uprawnionym do sędziowania zawodów IPSC w Polsce;
  2. Egzaminator musi zadeklarować chęć wpisania na listę egzaminatorów;
  3. Egzaminator w chwili złożenia swojej deklaracji musi być wpisany na listę członków Regionu IPSC Polska;
  4. Egzaminator musi być wpisany na listę członków Regionu przynajmniej przez cztery lata;
  5. Egzaminator uczestniczył w przynajmniej jednym seminarium sędziowskim organizowanym przez NROI w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym oraz zaliczył egzamin kończący dane seminarium;
  6. Egzaminator pełnił funkcję sędziowską na przynajmniej jednych zawodach IPSC w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym.

 

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Łukasz Borkowski


 

Decyzja nr 2/2016

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 31 stycznia 2016 roku

 

 

 

W związku z uwagami i komentarzami na temat postawionych w Decyzji nr 1/2016 warunkami stawianymi osobom uprawnionym do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych informuję, że wymóg spełnienia warunku numer 5 – zawieszam do odwołania.

 

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Łukasz Borkowski